تهران- خ سعدی جنوبی- کوچه ترابی گودرزی – ساختمان عزیزی – ط2-پ201 تلفن:89 85 93 33 ۰21

لوازم برق روشنایی

امروزه اهمیت وجود نور کافی و استفاده از لوازم برق روشنایی برهیچ کس پوشیده نیست.

کالای برق صنعتی و انواع آن

تأمین کلیه تجهیزات و کالای برق صنعتی در اسرع وقت و با مناسبترین قیمت به صورت مستقیم .

اجرای سیستمهای اتوماسیون

اتوماسیون یک گام فراتر از مکانیزاسیون قراردارد پس دارای اهمیّت بیشتری است .